วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ประกอบไปด้วย
1นาย..........................................ตำแหน่ง..................................
2นาย.........................................ตำแหน่ง..................................
3นาย.........................................ตำแหน่ง...................................
4นาย.........................................ตำแหน่ง...................................
5นาย.........................................ตำแหน่ง..................................

ไม่มีความคิดเห็น: