วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง


หน่วยงาน...................................................ตั้งอยู่ที่......................หมู่..........ตำบล...........................อำเภอ...................จังหวัด......................................
(ใส่รูปภาพประกอบ)

ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญา.........................................................................................................

วิสัยทัศน์.......................................................................................................

อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน............................................มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
१............................................................
२............................................................
३............................................................
४...........................................................
५..........................................................

จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ประกอบไปด้วย
1นาย..........................................ตำแหน่ง..................................
2นาย.........................................ตำแหน่ง..................................
3นาย.........................................ตำแหน่ง...................................
4นาย.........................................ตำแหน่ง...................................
5นาย.........................................ตำแหน่ง..................................

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่อง บล็อก

วันนี้วันที่ 13 ตุลาคม 2551 ได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรื่องการสร้างเว็บบล็อก ตั้งแต่เริ่มแรกที่เข้าร่วมประชุมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ มีปัญหาทำให้สับสนหลายอย่าง แต่สุดท้ายแล้วก็ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับเว็บบล็อกนี้มากขึ้น ได้รู้ว่ามีการสื่อสารที่ดีๆแบบนี้ด้วยแล้วเราก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไปได้